2009-12-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27422 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin (SUT'un) (14.1) numaralı maddesinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye (6). fıkra eklenmiştir. (2) Ancak, depocuya satış fiyatı 3,56 TL'nin altında olan ilaçlar için perakende satış fiyatı (KDV dâhil) üzerinden % 4 oranında indirim uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır. (3) 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan depocuya satış fiyatı…

2009-01-17 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17 Ocak 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27113 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin (SUT) "Aile hekimliğine geçilen illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri" başlıklı (3.1.1) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. "24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun" kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından Kurumca belirlenecek illerde, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine veya…

2009-01-29 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29 Ocak 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27125 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin (SUT) "Sağlık hizmeti sunucuları" başlıklı (2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. a) SUT'un (2.1) numaralı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. "c) Serbest Eczaneler 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri." b) SUT'un (2.4) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. "a) Optisyenlik…

2009-01-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31 Ocak 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27127 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin 8.2 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 - 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 24.1.1.3.1 numaralı maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "SUT eki EK-8 listesinde yer alan tutarlar üzerinden ücretlendirilir." MADDE 3 - "Diş İşlemleri Sevk Formu" (EK-7/B) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümleri 29/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı…

2009-04-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3 Nisan 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27189 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin (12) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. a) SUT'un (12.7.9) numaralı maddesinin (c) bendinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. "İlgili koşulların söz konusu olduğu hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı…

2009-06-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27264 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" nin (SUT) "Yurt Dışından İlaç Getirilmesi" başlıklı (13) numaralı maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir; "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, fiyat artışı olması nedeni ile fiyatları güncellenen ve ithal ilaç provizyon sisteminde kaydı bulunmayan ilaçların onaylanan fiyatları "Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi" (EK-2/G) Listesinde belirtilmiştir." MADDE 2 - SUT'un (14.2) numaralı…

2009-07-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümlerine Ait Kararlar

24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO : 2007/61 KARAR NO: 2008/178 KARAR TR : 7.7.2008 (Hukuk Bölümü) Ö Z E T : 2247 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk. K A R A R Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesini İsteyen : A.P. Vekili : Av. M.Ö. Karşı Taraf : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı O L A Y : I) Yakuplu Belediye Başkanlığı'nca A.P. vekiline gönderilen 5.10.1995 gün ve 1074/986 sayılı yazıda; 20.9.1995 gün ve 1074 sayılı dilekçe ile, 775 sayılı Yasa'ya dayanarak gecekondu önleme bölgesinden 198 ada, 3 parsel sayılı gayrimenkulün A.P.'e tahsis edildiği, satış bedelinin de Büyükçekmece Belediyesi'nce tahsil edildiği belirtilerek tahsis…

2009-09-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği

3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)'tan: TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin merkez teşkilatı ile irtibat büroları ve sosyal tesis personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri ile unvanlarını düzenlemektedir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve…

2009-09-18 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" nin (SUT) "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir. Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL, Özel sağlık kurumlarında 15…

2011-03-01 tarihli T.C. Resmi Gazete

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1 Mart 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27861 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" nin (SUT) "Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler" başlıklı (3.2.5) numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki "3.2.3.B numaralı maddede" ibaresi "3.2.3 numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- SUT' un "İlave Ücret Alınmayacak Kişiler" başlıklı 3.3.2 maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. a) Birinci fıkrada yer alan "Kurumla sözleşmeli" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. b) Birinci…