2011-01-06 tarihli T.C. Resmi Gazete

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği

6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa tabi faaliyetler kapsamına giren BOTAŞ'a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Doğal Gaz Piyasası Kanunu…

2010-06-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme…

2010-08-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT)

4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27662 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN NOMİNAL DOLUM MİKTARI İLE İLGİLİ KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (2007/45/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin nominal dolum miktarlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)'in 5 inci maddesinde belirtilen hazır ambalajlı mamulleri ve hazır ambalajları kapsar. (2) Bu Yönetmelik, Gümrük Birliği gümrük alanı dışında tüketim için gümrüksüz satış mağazalarında…

2010-12-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

3 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27774 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi…

2009-12-15 tarihli T.C. Resmi Gazete

Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

15 Aralık 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27433 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; hava aromatize edici ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usûl ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ; ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri, üreten, ithal…

2009-12-16 tarihli T.C. Resmi Gazete

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

16 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27434 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt düzeyinde kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektör tarafından tesis edilecek elektrik tesislerinin ulusal iletim, dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanmasını, can ve mal emniyetinin sağlanmasını amaçlayarak elektrik tesislerine ait projelerin, ilgili standart, mevzuat ve norma uygun yapılmasını/yaptırılmasını temin etmektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; yurt düzeyinde kamu veya özel sektör tarafından tesis edilecek elektrik iletim, dağıtım tesisleri ile black start ve imdat dizel generatör grupları da dahil olmak üzere her türlü elektrik…

2009-01-08 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8 Ocak 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27104 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hükümleri uyarınca serbest çalışan ve Odaya kayıtlı tüm…

2008-03-07 tarihli T.C. Resmi Gazete

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)

7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; a) Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, b) Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, c) Gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme…

2008-10-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/157/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Ekim 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27030 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: MOTORLU ARAÇLARIN DIŞ GÜRÜLTÜ EMİSYONLARI VE EGZOZ SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (70/157/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (70/157/AT) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 3 - Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 70/157/EEC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde…

2007-02-08 tarihli T.C. Resmi Gazete

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8 Şubat 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26428 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "o) Alçak ve yüksek gerilimli demir direklere zeminden en az dört metre yükseklikte ve gerilimli bölüme üç metreden daha fazla yaklaşmayacak bir tırmanma engeli tesis edilir. Yeni tesis edilecek enerji iletim ve dağıtım hatlarında otuz metreyi geçen direklerin toprak kuleleri, toprak kuleleri olmayan hatlarda direklerin en üst noktadan itibaren %10'u turuncu boya ile boyanır ve yerden yüksekliği…