2011-02-10 tarihli T.C. Resmi Gazete

Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ ve Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

10 Şubat 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27842 TEBLİĞ Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: TÜTÜN MAMULLERİNİN NİHAİ SATIŞ NOKTALARINDA SERGİLENMESİNE VE SATIŞ YERLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ, İNTERNET, TELEVİZYON, FAKS VE TELEFON GİBİ ELEKTRONİK TİCARET ARAÇLARI KULLANILARAK YAPILAN TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞLARINA DAİR TEBLİĞ VE ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARINDA UYULACAK İLKELER HAKKINDA TEBLİĞ'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 23/10/2004 tarihli ve 25622 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon gibi Elektronik…

2010-01-15 tarihli T.C. Resmi Gazete

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (2007/46/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "GEÇİCİ MADDE 2 - (1) İmalatçılar, 48 inci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelikteki uygunluk belgeleri şablonunu 29/4/2010 tarihine kadar kullanabilir." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Yaya korunması ve ön koruma sistemleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; ulusal tip onayı işlemlerinde, Ek IV'ün Bölüm I'inde ve…

2010-01-16 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27464 TEBLİĞ Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)ndan: TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL KULLANIMA MAHSUS GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ İTHAL EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2009/3) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6 - (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesindeki şartları yerine getiren maliklerin talebi üzerine, gemi, deniz ve iç su aracı 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci maddesi kapsamında bağlama kütüklerine kaydedilir. Bağlama…

2010-03-14 tarihli T.C. Resmi Gazete

Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2010/2)

14 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27521 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ULUDAĞ TAŞIT ARAÇLARI VE YAN SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2010/2) MADDE 1 - (1) Bursa'da kurulu Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği'nin unvanı "Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür

2010-03-18 tarihli T.C. Resmi Gazete

Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 24)

18 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27525 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulu'ndan BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: II, NO: 24) MADDE 1 - 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki (r) ve (s) bentleri eklenmiştir. "(ğ) İhraç: Borçlanma araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını," "(r) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu," "(s) Nitelikli Yatırımcı: Yerli ve yabancı yatırım fonları,…

2010-03-18 tarihli T.C. Resmi Gazete

Seri: V, No: 65 Sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 118)

18 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27525 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERİ: V, NO: 65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 118) MADDE 1 - 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra altıncı fıkra olarak eklenmiştir. "İMKB tarafından çift taraflı kotasyon vermek üzere yetkilendirilen piyasa yapıcılarının, portföylerinde karşılığı bulunmayan miktardaki kotasyon satışını, kotasyon alışından önce gerçekleştirdiği işlemler bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde açığa…

2010-03-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelikte ((AT) 715/2007) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE ((AT) 715/2007) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğe ((AT) 715/2007) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının hükümleri, tip onayı mevcut sıkıştırma ateşlemeli motorlu M1 kategorisi…

2010-04-02 tarihli T.C. Resmi Gazete

Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Nisan 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27540 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan: GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine "gemi sörvey kurulu uzmanı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personeli" ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir. "m) İç su: Tabiî ve suni göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri," MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,…

2010-04-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 66)

3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: VIII, NO: 66) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ'in amacı sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu'na kaydı yapılarak halka arz yoluyla satışında uygulanacak yöntemlere ilişkin esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ'de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin tebliğlerinde yer alan, sermaye piyasası araçlarının satışıyla ilgili hükümler uygulanır. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 7 ve 22/a maddelerine…

2010-04-10 tarihli T.C. Resmi Gazete

Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2010/1)

10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2010/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; araçlar ve bunların aksam sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe konulan teknik mevzuata göre tip onayı verilmesinde, tip onayının kapsam genişletmesinde ve imalatın uygunluğu bakımından izlenecek işlemler ve Onay Kuruluşu ile teknik servisler ve imalatçı firmalar veya bunların yetkili temsilcisi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin usul…