2010-05-12 tarihli T.C. Resmi Gazete

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyeri, işverenler, sigortalı, hak sahipleri ile diğer ilgili kişi ve kuruluşlar açısından, sosyal sigorta işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.…

2009-12-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2009/4 Karar Günü : 11.12.2009 DAVACI: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı DAVALI: Demokratik Toplum Partisi DAVANIN KONUSU: 1- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde; - Anayasa'nın 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, - 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 90 ıncı maddelerine, Aykırı eylemlerde bulunduğu açıkça anlaşılan Demokratik Toplum Partisi (DTP)'nin Anayasa'nın 69 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101/1-b ve 103…

2009-07-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümlerine Ait Kararlar

24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO : 2007/61 KARAR NO: 2008/178 KARAR TR : 7.7.2008 (Hukuk Bölümü) Ö Z E T : 2247 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk. K A R A R Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesini İsteyen : A.P. Vekili : Av. M.Ö. Karşı Taraf : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı O L A Y : I) Yakuplu Belediye Başkanlığı'nca A.P. vekiline gönderilen 5.10.1995 gün ve 1074/986 sayılı yazıda; 20.9.1995 gün ve 1074 sayılı dilekçe ile, 775 sayılı Yasa'ya dayanarak gecekondu önleme bölgesinden 198 ada, 3 parsel sayılı gayrimenkulün A.P.'e tahsis edildiği, satış bedelinin de Büyükçekmece Belediyesi'nce tahsil…

2008-05-08 tarihli T.C. Resmi Gazete

5754 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

8 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26870 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1 - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (10), (14), (15), (17), (20), (21) ve (29) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (30) ve (31) numaralı bentler ile fıkra eklenmiştir. "7) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını," "10)…

2008-08-28 tarihli T.C. Resmi Gazete

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

28 Ağustos 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26981 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyeri, işverenler, sigortalı, hak sahipleri ile diğer ilgili kişi ve kuruluşlar açısından, sosyal sigorta işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.…

2008-09-28 tarihli T.C. Resmi Gazete

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 1- Genel Açıklamalar Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; "Prim belgeleri ve işyeri kayıtları" başlıklı 86 ncı, "Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi" başlıklı 91 inci ve "Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü" başlıklı 100 üncü maddelerinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin hükümler, "Primlerin ödenmesi" başlıklı 88 inci maddesinde ise, ödemeye ilişkin hükümler yer almaktadır. Sözkonusu hükümlerin…

2011-08-18 tarihli T.C. Resmi Gazete

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28029 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Madde 1 - 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin '1' numaralı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Söz konusu hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair, 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde ise; "Aylık prim ve hizmet belgesinin…

2011-06-02 tarihli T.C. Resmi Gazete

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12/5/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı

2 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27952 YARGITAY KARARI Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI Sayı : 2011/1 Karar Günü : 12 / 05 / 2011 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 09.02.2011 gün ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası'nın 14. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 11.04.2011 tarih, 14 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 12.05.2011 Perşembe günü saat: 09.15'da 307 Üyenin katılımıyla Konferans Salonunda Birinci Başkan Hasan Gerçeker'in Başkanlığında toplandı. Hukuk Dairelerinin İş Durum Çizelgesi;…

2012-05-02 tarihli T.C. Resmi Gazete

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO : 2011/66 KARAR NO : 2012/61 KARAR TR : 9.4.2012 (Hukuk Bölümü) ÖZET : 2247 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk. K A R A R Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi İsteminde Bulunan : Aydın İl Özel İdaresi Vekili : Av. A. Ş. L. Karşı Taraf : 1- İdari Yargıda A. A. Vekili : Av. S. S. 2- Adli Yargıda Kalyoncuoğlu Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına H. K. Vekilleri : Av. E. Y. - Av. A. Ç. Y. O L A Y : Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Plaj Sitesinde mülkiyeti Aydın İl Özel İdaresine ait olan, A. A.'ya kiralanan, A Blok 9 numaralı dükkan ile, aynı yerde bulunan 11265 parsel üzerinde yine…

2013-09-21 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/33, K: 2012/174 Sayılı Kararı

21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2012/33 Karar Sayısı: 2012/174 Karar Günü: 8.11.2012 İPTAL DAVASINI AÇANLAR : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU : 17.1.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un; 1- 1. maddesiyle değiştirilen, 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin; a- İkinci fıkrasında yer alan "…25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak…" ibaresinin, b- Üçüncü…