2011-02-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

6098 Türk Borçlar Kanunu

4 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27836 KANUN TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. 2. İkinci derecedeki noktalar MADDE 2- Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar. Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır. II. Öneri ve kabul…

2010-06-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik Takvim:…

2010-12-30 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/52, K: 2010/16 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/6/2009 Tarihli ve 5918 Sayılı Kanun ile İlgili)

30 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27801 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/52 Karar Sayısı : 2010/16 Karar Günü : 21.1.2010 İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Hakkı Suha OKAY, Kemal KILIÇDAROĞLU ve K. Kemal ANADOL İPTAL DAVASININ KONUSU : 26.6.2009 günlü, 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un; 1) 7. maddesi ile değiştirilen 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinin üçüncü fıkrasının son tümcesindeki "hâlinde" sözcüğünün, 2) Geçici Madde 1'de yer alan "ve 250 nci" ibaresinin, Anayasa'nın 2., 6. ve 145. maddelerine aykırılığı savıyla iptallerine ve…

2009-12-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2009/4 Karar Günü : 11.12.2009 DAVACI: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı DAVALI: Demokratik Toplum Partisi DAVANIN KONUSU: 1- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde; - Anayasa'nın 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, - 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 90 ıncı maddelerine, Aykırı eylemlerde bulunduğu açıkça anlaşılan Demokratik Toplum Partisi (DTP)'nin Anayasa'nın 69 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101/1-b ve 103 üncü maddeleri gereğince temelli kapatılmasına, 2- Partinin kapatılmasına…

2008-03-21 tarihli T.C. Resmi Gazete

Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

21 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26823 YÖNETMELİK Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/l981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a)…

2007-04-11 tarihli T.C. Resmi Gazete

Belediye Zabıta Yönetmeliği

11 Nisan 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26490 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik belediyelerin zabıta teşkilatını kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, b) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının…

2007-04-27 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2005/51, K: 2007/12 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 27/4/2005 Tarihli ve 5337 Sayılı Kanun ile İlgili)

27 Nisan 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26505 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2005/51 Karar Sayısı : 2007/12 Karar Günü : 31.1.2007 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Kemal ANADOL, Haluk KOÇ ile birlikte 121 milletvekili İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 5. İdare Mahkemesi DAVALARIN KONUSU : 27.4.2005 günlü, 5337 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 4.6.1937 günlü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun değişik 55. maddesinin ondördüncü fıkrasının, ikinci tümcesinde yer alan "… bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan …" ve "… hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki…" bölümleri ile üçüncü ve dördüncü…

2006-06-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Bakanlık Merkez Teşkilatı personeli hariç sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar. Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar. Bu Yönetmeliğin yeniden atama…

2005-07-06 tarihli T.C. Resmi Gazete

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını, aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve sayılarını, aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları, meslek ilkeleri, iş tanımları, performans ve hizmet kalite standartlarını, hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şeklini ve içeriğini, kayıtların…

2007-06-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemlerHakkında Tebliğ (No: 2007/1)

20 Haziran 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26558 TEBLİĞ İçişleri Bakanlığından: 5620 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINA GİREN KAMU İDARELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/1) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Nisan 2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren kurumlar açısından uygulamada ortaya çıkabilecek problemleri en aza indirmek ve kurumlar arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki…