2010-02-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Şubat 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27503 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(2) EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) işaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı…

2010-04-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

20 Nisan 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27558 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI TESİS YAPTIRILACAKTIR Yatağan Belediye Başkanlığından: ROTOR ZIRH TRAVERSLERİNİN İMALİ-TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: DAMPERLİ KAMYON ŞOFÖRÜYLE BİRLİKTE KİRALANACAKTIR YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: İKİ PARÇALI PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: İZOLATÖR SATIN ALINACAKTIR Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ…

2010-09-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

3 Eylül 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27691 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI X-RAY FLUORESCENSE (EDXRF) SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: ANTEN YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR Yalova Belediye Başkanlığından: EKSKAVATÖRLERE AİT 2 ADET SHİPPER ŞAFT SATIN ALINACAKTIR TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR Akşehir Belediye Başkanlığından: HİZMET SATIN ALINACAKTIR Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: I. VE II. ÜNİTE SİRKÜLASYON SUYU POMPASI, MOTORU VE KONTROL PANOSU İLE YEDEK POMPA FANININ TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: HİDRAZİN HİDRAT…

2009-12-30 tarihli T.C. Resmi Gazete

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin…

2009-12-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2009/4 Karar Günü : 11.12.2009 DAVACI: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı DAVALI: Demokratik Toplum Partisi DAVANIN KONUSU: 1- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde; - Anayasa'nın 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, - 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 90 ıncı maddelerine, Aykırı eylemlerde bulunduğu açıkça anlaşılan Demokratik Toplum Partisi (DTP)'nin Anayasa'nın 69 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101/1-b ve 103 üncü maddeleri gereğince temelli kapatılmasına, 2- Partinin kapatılmasına…

2009-10-07 tarihli T.C. Resmi Gazete

2009/15481 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/9/2009 tarihli ve 20299 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK B. ARINÇ C. YILMAZ M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN…

2008-02-08 tarihli T.C. Resmi Gazete

5728 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

8 Şubat 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26781 KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008 MADDE 1- 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatının 32 nci maddesinin birinci fıkrasının bağlama cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Mecra dahilinde her ne suretle olursa olsun balık saydgahı tesis edenler ef'ali mezkûreden tahaddüs edecek zarar ve ziyanı tazminden maada mahallî mülkî amir tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır." MADDE 2- 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatının 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının bağlama cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.…

2008-03-15 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

15 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26817 YÖNETMELİK Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu şirketlerde bulunan ihtiyaç fazlası ve/veya ihtiyaç dışı malzemeler, hurda ve/veya ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri ile bunlara ait yedek parçaların saptanması, sınıflanması, transferi ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 37…

2008-04-05 tarihli T.C. Resmi Gazete

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)

5 Nisan 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26838 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesindeki gayrisıhhi işyerlerine verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında yer alan gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Havacılık Kanunu, 10/11/2005…

2013-05-09 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28642 YÖNETMELİK Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER İLE İHTİYAÇ FAZLASI, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ, HURDA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi merkez ve taşra üniteleri ambarlarında kayıtlı olarak bulunan ihtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme, taşıt ve iş makinesi yedek parçaları ile ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ve iş makinelerinin saptanması, sınıflandırılması, transferi veya satışı sureti ile değerlendirilmesi…