2009-01-02 tarihli T.C. Resmi Gazete

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27098 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YURTİÇİ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama ve Satış Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (r) ve (s) bentleri eklenmiştir. "r) Tahminî satış bedeli: Muayene ve Tahminî Satış Bedeli Tespit Komisyonu tarafından bir malzemenin cinsi, özellikleri, miktarı, fiilî maliyeti, daha önceki ihalelerde bulunan fiyatları, yurtiçi-yurtdışı fiyatları ve benzeri bilgilere dayanılarak tespit edilen asgari…

2009-02-19 tarihli T.C. Resmi Gazete

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/23)

19 Şubat 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27146 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/23) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaları kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 4 üncü…

2009-04-02 tarihli T.C. Resmi Gazete

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski, Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda Malzemeler Tespit ve Değerlendirme Yönetmeliği

2 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27188 YÖNETMELİK Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ, DEKLASE, İHTİYAÇ DIŞI VE HURDA MALZEMELER TESPİT VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında bulunan; a) Eski, deklase, ihtiyaç dışı veya hurda malzeme yedek parça, bilgisayar ve ek donanımların, b) Ekonomik ömrünü doldurmuş, ihtiyaç dışı veya hurda, taşıt ve iş makinelerinin, c) Atıl tesislere ait makine ve ekipmanın tespiti, sınıflanması, transferi ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden…

2008-10-22 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008/14176 Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik

22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27032 YÖNETMELİK Ka­rar Sa­yı­sı : 2008/14176 Ekli "Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 24/7/2008 tarihli ve 1624 sayılı yazısı üzerine, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUM­HUR­BAŞ­KA­NI Re­cep Tay­yip ER­DO­ĞAN Baş­ba­kan C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Dev­let Bak. ve Başb. Yrd. Dev­let Bak. ve Başb. Yrd. Dev­let Ba­ka­nı M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK Dev­let Ba­ka­nı Dev­let Ba­ka­nı Dev­let Ba­ka­nı Dev­let Ba­ka­nı M. S.…

2006-08-06 tarihli T.C. Resmi Gazete

2006/10783 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Sahip Olduğu Hurda Ray, Travers ve Diğer Metal Hurdalarının Satışının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Her Türlü Hurda Malzemelerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun

6 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26251 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10783 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün sahip olduğu hurda ray, travers ve diğer metal hurdalarının satışının, kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü hurda malzemelerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun bağlı ortaklığı olan HURDASAN A.Ş.'ye satış suretiyle devri hakkındaki 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Kararnamenin kapsamı dışına çıkarılması; Ulaştırma Bakanlığının 13/7/2006 tarihli ve 1036 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.…

2006-11-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama ve Satış Yönetmeliği

3 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26335 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YURTİÇİ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İşletmenin tüm pazarlama ve satış faaliyetleriyle ilgili usul ve esasları ile görevin yürütülmesine ilişkin yetki ve sorumlulukları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, İşletmenin merkez ve taşra teşkilatlarında uygulanan yurtiçi pazarlama ve satış işlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı…

2005-01-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

2004/8256 Özelleştirme Programında Bulunan Kuruluşların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Maden Hurdalarının Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na Satış Yoluyla Devri Hakkındaki 7/2156 Sayılı Kararna menin Kapsamı Dışına Çıkarılması Hakkında Karar

KararSayısı : 2004/8256 20/3/1971tarihli ve 7/2156 sayılı Kararnameye ektir. Özelleştirme programında bulunan kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşlarına ait maden hurdalarının Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na satış yoluyla devri hakkındaki 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Kararnamenin kapsamı dışına çıkarılması; Maliye Bakanlığı'nın (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) 15/9/2004 tarihli ve 8782 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 14/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan A.GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. DevletBakanı A. BABACAN K. TÜZMEN G. AKŞİT K. TÜZMEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.…

2006-02-15 tarihli T.C. Resmi Gazete

5455 Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5455 Kabul Tarihi: 8.2.2006 MADDE 1 - 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan veya çeşitli yollarla temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeden ihtiyaç fazlası bulunanlar veya standart dışı durumuna düşenler ile HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılanların tasfiyesi, değerlendirilmesi ve…

2012-02-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

2012/2718 Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

4 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28194 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/2718 Ekli "Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 26/12/2011 tarihli ve 3071 sayılı yazısı üzerine, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı…

2013-05-09 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28642 YÖNETMELİK Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER İLE İHTİYAÇ FAZLASI, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ, HURDA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi merkez ve taşra üniteleri ambarlarında kayıtlı olarak bulunan ihtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme, taşıt ve iş makinesi yedek parçaları ile ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ve iş makinelerinin saptanması, sınıflandırılması, transferi veya satışı sureti ile değerlendirilmesi…