2009-12-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2009/4 Karar Günü : 11.12.2009 DAVACI: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı DAVALI: Demokratik Toplum Partisi DAVANIN KONUSU: 1- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde; - Anayasa'nın 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, - 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 90 ıncı maddelerine, Aykırı eylemlerde bulunduğu açıkça anlaşılan Demokratik Toplum Partisi (DTP)'nin Anayasa'nın 69 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101/1-b ve 103 üncü maddeleri gereğince temelli kapatılmasına, 2- Partinin kapatılmasına…

2008-10-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı

24 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27034 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2008/2 Karar Günü : 30.7.2008 DAVACI : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı DAVALI : Adalet ve Kalkınma Partisi DAVANIN KONUSU : Davalı Partinin laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği savıyla Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrası, 69. maddesinin altıncı fıkrası ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 101. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 103. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesi istemi. I- DAVA Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin 30.3.2008 günlü toplantısında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 175. maddesi uyarınca kabul…

2008-11-13 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı Eki

13 Kasım 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27053 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi'nin 24/10/2008 tarihli ve 27034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan E.2008/1 (Siyasî Parti Kapatma), K.2008/2 sayılı kararının 468. sayfasındaki "Davalı Partinin parti mensupları hakkındaki iddialara yönelik aynı tarihli savunması" başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki eksik konulan bölüm eklenmiştir. PARTİ MENSUPLARI HAKKINDAKİ İDDİALARA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ I- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESKİ BAŞKANI BÜLENT ARINÇ HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAPLARIMIZ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve halen AK Parti Manisa milletvekili olan Bülent ARINÇ'ın, AK Parti'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi ile ilgili fiil ve beyanlarının…

2006-03-10 tarihli T.C. Resmi Gazete

Mahalli İdareler

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın…