2010-01-27 tarihli T.C. Resmi Gazete

Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik

27 Ocak 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27475 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRİLECEK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'nin dış temsilciliklerinde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, dış temsilciliklerde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelini ve bu…

2010-05-21 tarihli T.C. Resmi Gazete

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

21 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27587 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler ile halk eğitimi merkezlerinin iş birliğinde diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlarca özel öğretim kurumları mevzuatı dışında açılacak kurslarda yönetim, eğitim, öğretim, üretim, rehberlik, gözetim ve denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1)…

2010-07-02 tarihli T.C. Resmi Gazete

Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

2 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27629 YÖNETMELİK Avrupa Meslek Yüksekokulundan: AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Avrupa Meslek Yüksekokulunun yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organlarının görevleri ve mali konulara ilişkin hükümleri düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkan: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını, b) Müdür: Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürünü, c) Mütevelli Heyet: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, ç) Vakıf/Kurucu Vakıf: Avrupa Eğitim…

2010-07-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

3 Temmuz 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27630 YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve eklentilerinin, Milli Sarayların, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına tahsisli resmi konut ile var ise özel konutun, diğer bina, tesis ve arazilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yakın koruma hizmetlerini yürütmek ve Meclis arazisi içerisindeki trafiği düzenlemek üzere Anayasanın 95 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri doğrultusunda,…

2010-07-28 tarihli T.C. Resmi Gazete

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklarını ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin hakları ile işletmecilerin yükümlülüklerini ve işletmeciler ile tüketiciler arasında imzalanan abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Hukuki dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak…

2010-12-23 tarihli T.C. Resmi Gazete

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 YÖNETMELİK Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan: FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organlarının görevleri ve mali konulara ilişkin hükümleri düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkan: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını, b) Müdür: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürünü, c) Mütevelli Heyet: Faruk Saraç…

2009-05-09 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği

9 Mayıs 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27223 YÖNETMELİK Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin merkez ve taşra teşkilatının bu Yönetmelik kapsamındaki işlerinin, serbest rekabet ilkeleri göz önünde tutularak, en iyi şekilde ve en uygun şartlarla ekonomik gereklere uyularak yapılmasını sağlayacak esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin satış, hizmet ve kiraya verme işleri ile buna bağlı işlemleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Şeker Fabrikaları,…

2009-09-27 tarihli T.C. Resmi Gazete

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

27 Eylül 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27359 YÖNETMELİK Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organlarının görevleri ve mali konulara ilişkin hükümleri düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkan: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını, b) Müdür: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürünü, c) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli…

2008-03-30 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Mart 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26832 YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 31/3/2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 4 ncü maddesine, (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. "c) Başkanlık Koruma Büro Amirliği." MADDE 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (d) bendinde yer alan "gerektiğinde" ibaresi bentten çıkarılmış ve (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "k)…

2011-08-25 tarihli T.C. Resmi Gazete

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği

25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)'ndan: EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının branşlaşma işlemlerini hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak; branşlaşma işlemlerinin ne şekilde ve nasıl yapılacağına dair esasları tespit etmek ve yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının branş işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar…