2010-04-28 tarihli T.C. Resmi Gazete

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

28 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27565 TEBLİĞ Kültür ve Turizm Bakanlığından: DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin düzenlemelerin belirlenmesidir. Dayanak Madde 2 - (1) Bu Tebliğ, 12/4/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca 24/7/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 59 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Deniz Turizmi Tesisleri Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelere…

2010-06-05 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Uygulama Tebliği (No: 2010/23)

5 Haziran 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27602 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/23) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 2010 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreterek satışını yapan üreticilere yapılacak fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 2/3/2010 tarihli ve 27509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair 2010/159 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak…

2010-06-30 tarihli T.C. Resmi Gazete

6000 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30 Haziran 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27627 KANUN ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6000 Kabul Tarihi: 19/6/2010 MADDE 1 - 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 2 - Askerî mahkemeler, bu Kanunda aksi yazılı olmadıkça üç askeri hakimden kurulur. Askerî mahkeme kurulunda bulunanların en kıdemlisi, mahkeme başkanlığı görevini yapar." MADDE 2 - 353 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 19- Subay ve astsubayların işledikleri suçlara ait davalar ile ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlara ait davalar hariç olmak…

2009-05-30 tarihli T.C. Resmi Gazete

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)

30 Mayıs 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27243 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No:1) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirmektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ila 149 uncu maddeleri ve 168 ila 170 inci maddeleri, 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5/4/2007 tarihli ve 26484 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 15/3/2007 tarihli ve 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı ve 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 471 ila 509 ve…

2009-07-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

2009/15212 Deniz Turizmi Yönetmeliği

24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15212 Ekli "Deniz Turizmi Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 16/6/2009 tarihli ve 115144 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) numaralı alt bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK N. ERGÜN H. YAZICI Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V. E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M.…

2009-07-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümlerine Ait Kararlar

24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO : 2007/61 KARAR NO: 2008/178 KARAR TR : 7.7.2008 (Hukuk Bölümü) Ö Z E T : 2247 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk. K A R A R Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesini İsteyen : A.P. Vekili : Av. M.Ö. Karşı Taraf : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı O L A Y : I) Yakuplu Belediye Başkanlığı'nca A.P. vekiline gönderilen 5.10.1995 gün ve 1074/986 sayılı yazıda; 20.9.1995 gün ve 1074 sayılı dilekçe ile, 775 sayılı Yasa'ya dayanarak gecekondu önleme bölgesinden 198 ada, 3 parsel sayılı gayrimenkulün A.P.'e tahsis edildiği, satış bedelinin de Büyükçekmece Belediyesi'nce tahsil edildiği belirtilerek tahsis belgesinin…

2009-08-26 tarihli T.C. Resmi Gazete

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/50)

26 Ağustos 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27331 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/50) Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ ile "Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar"ın uygulanmasına ilişkin hususlarını düzenlemek ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen il ve ilçelerde ruhsat verilen sahalarda fındık üretici belgesine sahip ruhsatsız alanlardaki fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesi ve uygulamada görev alacak kamu kurum ve kuruluşları, ödeme tutarlarının tespitine…

2009-09-12 tarihli T.C. Resmi Gazete

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

12 Eylül 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27347 YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas olacak denemeleri, bu denemeleri yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerini, görev ve sorumluluklarını, deneme yetki belgesi verilmesini, denemelerin denetlenmesini, ruhsata esas analiz usul ve esasları ile ruhsatlandırma…

2009-11-19 tarihli T.C. Resmi Gazete

2009 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/58)

19 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27411 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 2009 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/58) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 2009 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 29/7/2007 tarihli ve 26597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine…

2008-03-02 tarihli T.C. Resmi Gazete

Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik

2 Mart 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26804 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan: ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İLE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirilmesi ile özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, özel tekneleri ve bunları kullanacak kişileri kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) bendi…