2011-01-07 tarihli T.C. Resmi Gazete

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

7 Ocak 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27808 YÖNETMELİK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, kamu sağlığının ve tüketici haklarının korunması ile rekabetin tesisi hususları gözetilerek tanıtımına, satışına, sunumuna ve nihai tüketicilere güvenli bir şekilde ulaşmasına ilişkin her türlü faaliyetin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, tanıtımına, satışına ve sunumuna ilişkin faaliyetlerde, kamu ve birey sağlığının gözetilmesi, rekabetin tesisi,…

2010-01-07 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2010/1)

7 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27455 TEBLİĞ Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2010/1) MADDE 1 - (1) Türk Patent Enstitüsü'nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin türü ve tutarı ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir. 15/1/2004 tarih ve 5070 sayılı e-imza Kanunu hükümleri gereğince elektronik ortamda yapılan, patent ve faydalı model başvurularında 5 TL, endüstriyel tasarım başvurularında 10 TL ve marka başvurularında 15 TL toplam…

2010-01-13 tarihli T.C. Resmi Gazete

Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik

13 Ocak 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27461 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BANKA BİLGİ SİSTEMLERİ VE BANKACILIK SÜREÇLERİNİN DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların bilgi sistemleri ile bankacılık süreçlerinin, yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bankalar ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin denetimine ilişkin rapor oluşturulması amacıyla sınırlı olmak üzere konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkları, bankalara bilgi sistemleri hizmeti veren destek hizmeti kuruluşları, bilgi sistemleri ve…

2010-01-23 tarihli T.C. Resmi Gazete

Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından; a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından triptik karnesi, gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin getirilen ve 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilen taşıtların, b) Belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere…

2010-02-22 tarihli T.C. Resmi Gazete

2010/87 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

22 Şubat 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27501 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/87 İçişleri Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Anılan Bakanlığın 24/12/2009 tarihli ve 3101 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN Devlet Bakanı Devlet…

2010-03-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampus veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine…

2010-03-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2003/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/10 Sayılı Kararı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2003/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi) Karar Sayısı : 2010/10 Karar Günü : 3.3.2010 I- MALİ DENETİMİN KONUSU Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesidir. II- İLK İNCELEME Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Mehmet ERTEN'in katılımıyla 22.10.2003 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; "Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle" karar verilmiştir. III-…

2010-03-26 tarihli T.C. Resmi Gazete

4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik

26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Milli Savunma Bakanlığından: 4734 SAYILI KANUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci…

2010-04-16 tarihli T.C. Resmi Gazete

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2010/1)

16 Nisan 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27554 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİNİN TİCARET SİCİLİ MEMURLUKLARINDA UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (İÇ TİCARET 2010/1) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Yüksek Planlama Kurulu'nun 11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı kararı ile onaylanan "Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda yer alan 56 no'lu "Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Oluşturulması" ve 16 no'lu "Çevrimiçi Şirket İşlemleri" eylemleri kapsamında oluşturulan bilgi sistemi üzerinden Ticaret Sicili Memurluklarınca yapılan tescil, tadil ve terkin işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda merkezi bir sistemde tutulmasına ve sicil işlemlerinin çevrimiçi (online) yapılmasına ilişkin uygulamanın belirlenmesidir.…

2010-04-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

Yüksek Seçim Kurulunun 10/4/2010 Tarihli ve 264 Sayılı Kararı

20 Nisan 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27558 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 264 - K A R A R - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; "5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla değiştirilen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun; 10. maddesinin birinci fıkrasına; "Yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yönetmek üzere Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla yurt dışı ilçe seçim kurulu teşkil edilebilir." 13. maddesi olarak; "Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan…