2010-07-05 tarihli T.C. Resmi Gazete

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

5 Temmuz 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27632 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 30 ADET MF1-151-1D HİDROLİK MOTOR SATIN ALINACAKTIR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: IŞIKLAR T.M. KUPLAJ FİDERİNE AİT 6 ADET KUPLAJ AYIRICILARININ, 6 ADET 420 KV, 3150 A DİKEY PANTOĞRAF TİPLİ AYIRICILARLA DEĞİŞTİRİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden : FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden : LABORATUAR CİHAZLARININ (PH METRE CİHAZI EL VE MASA TİPİ, İLETKENLİK CİHAZI EL VE MASA TİPİ, ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI CHN, KÜL ERGİME CİHAZI, ULTRA SAF SU CİHAZI, LABORATUAR TİPİ BULAŞIK MAKİNASI) TEMİNİ VE EÜAŞ'A TESLİMİ İHALESİ…

2010-07-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Temmuz 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27658 YÖNETMELİK Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (h) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "f) Hizmet: Doğrudan üretimle ilgili olmak üzere, cevher ve ürünlerin;…

2009-05-09 tarihli T.C. Resmi Gazete

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği

9 Mayıs 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27223 YÖNETMELİK Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin merkez ve taşra teşkilatının bu Yönetmelik kapsamındaki işlerinin, serbest rekabet ilkeleri göz önünde tutularak, en iyi şekilde ve en uygun şartlarla ekonomik gereklere uyularak yapılmasını sağlayacak esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin satış, hizmet ve kiraya verme işleri ile buna bağlı işlemleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Şeker Fabrikaları,…

2009-07-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümlerine Ait Kararlar

24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO : 2007/61 KARAR NO: 2008/178 KARAR TR : 7.7.2008 (Hukuk Bölümü) Ö Z E T : 2247 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk. K A R A R Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesini İsteyen : A.P. Vekili : Av. M.Ö. Karşı Taraf : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı O L A Y : I) Yakuplu Belediye Başkanlığı'nca A.P. vekiline gönderilen 5.10.1995 gün ve 1074/986 sayılı yazıda; 20.9.1995 gün ve 1074 sayılı dilekçe ile, 775 sayılı Yasa'ya dayanarak gecekondu önleme bölgesinden 198 ada, 3 parsel sayılı gayrimenkulün A.P.'e tahsis edildiği, satış bedelinin de Büyükçekmece Belediyesi'nce tahsil edildiği belirtilerek tahsis belgesinin…

2008-12-06 tarihli T.C. Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin E: 2008/34, K: 2008/153 Sayılı Kararı (6/3/2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Kanun ile İlgili)

6 Aralık 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27076 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2008/34 Karar Sayısı : 2008/153 Karar Günü : 31.10.2008 İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi'nin TBMM Grubu adına Grup Başkanvekilleri Hakkı Suha OKAY ile K. Kemal ANADOL ve Kemal KILIÇDAROĞLU İPTAL DAVASININ KONUSU : 6.3.2008 günlü, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un; 1- 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. bentlerinin, 2- 2. maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının, 3- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, Anayasa'nın 2., 5., 10., 13., 36., 67.,…

2006-03-10 tarihli T.C. Resmi Gazete

Mahalli İdareler

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın…

2006-07-15 tarihli T.C. Resmi Gazete

2007-2009 Dönemi Bütçe Çağrısı

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 2007-2009 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi kurulması yönünde önemli bir adım teşkil eden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, 2006 yılından itibaren ilk defa çok yıllı bütçeleme anlayışına geçen ülkemiz, yeni bir bütçe hazırlık dönemine daha girmiş bulunmaktadır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Orta Vadeli Program ile Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen Orta Vadeli Mali Plan Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Bakanlığımız tarafından hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberi ile Devlet Planlama…

2006-10-07 tarihli T.C. Resmi Gazete

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 42 Adet Karar

7 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26312 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO: 2005/111 KARAR NO: 2005/127 KARAR TR : 26.12. 2005 (Hukuk Bölümü) ÖZET :2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesinde öngörülen koşulu taşımayan BAŞVURUNUN,aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca REDDİ gerektiği hk. K A R A R Davacı : Onur ve Kıvanç Apartmanları Yönetimi Vekili : Av. S. A. Davalı : SSK Ankara Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü O L A Y : Davacı vekili, müvekkil apartman yönetimi hakkında, Sigorta İdaresince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 140. maddesi uyarınca toplam 36.174,71 YTL. idari para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır. İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ; 30.6.2005 gün ve E: 2005/718,…

2012-05-02 tarihli T.C. Resmi Gazete

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO : 2011/66 KARAR NO : 2012/61 KARAR TR : 9.4.2012 (Hukuk Bölümü) ÖZET : 2247 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk. K A R A R Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi İsteminde Bulunan : Aydın İl Özel İdaresi Vekili : Av. A. Ş. L. Karşı Taraf : 1- İdari Yargıda A. A. Vekili : Av. S. S. 2- Adli Yargıda Kalyoncuoğlu Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına H. K. Vekilleri : Av. E. Y. - Av. A. Ç. Y. O L A Y : Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Plaj Sitesinde mülkiyeti Aydın İl Özel İdaresine ait olan, A. A.'ya kiralanan, A Blok 9 numaralı dükkan ile, aynı yerde bulunan 11265 parsel üzerinde yine mülkiyeti Aydın İl…

2013-10-24 tarihli T.C. Resmi Gazete

c - Çeşitli İlânlar

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Orta Doğu Teknik Üniversitesinden: Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğünden: Merkez Bankası: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ŞİRKET ÖNSEÇİM İLANI Hizmete açılmış, İzmir Çevreyolu, Niğde-Pozantı, İstanbul-Ankara ve Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolları üzerinde yer alan sırasıyla aşağıda yerleri ve adları verilen, 1. İzmir Çevreyolu Km: 34+564'deki Bayraklı C Tipi…