İzmir Bölge Hizmet binası, sosyal tesisler ve kampüs alanının Güvenliğinin sağlanması işi

İller Bankası

Pzt 31 Eki 2011 12:33:24 EET


İLLER BANKASI A.Ş. İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİSLER VE KAMPÜS ALANININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İŞİDİR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü hizmet binası, sosyal tesisler ve kampüs alanının Güvenliğinin sağlanması işidir hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2011/156199

1-İdarenin

a) Adresi

:

HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ NO: 110 (PK: 35170) Karabağlar/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

(232) 255 41 15 - (232) 256 02 68

c) Elektronik Posta Adresi

:

ilbank.izmir@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü Halide Edip Adıvar Caddesi No: 110 (PK: 35170) Karabağlar/İZMİR

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2012 , işin bitiş tarihi 31.12.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü, Halide Edip Adıvar Caddesi No: 110 (PK: 35170) Karabağlar/İZMİR (1.Kat Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

* Yüklenici Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesini İdareye sunmak zorundadır.

* "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi" : İstekli 5188 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmiş Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine sahip olmalıdır.

Bu belgelerin aslını veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, kamu yada özel sektörde 5188 sayılı Kanuna uygun yapılan tek sözleşmeye dayalı koruma ve güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü Halide Edip Adıvar Caddesi No: 110 (PK: 35170) Karabağlar/İZMİR, (3.Kat Muhasebe Servisi) adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü, Halide Edip Adıvar Caddesi No: 110 (PK: 35170) Karabağlar/İZMİR (2.Kat Evrak Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Ek bilgi : İzmir Bölge Hizmet binası, sosyal tesisler ve kampüs alanının Güvenliğinin sağlanması işi
Son güncelleme
Kaynak http://www.ilbank.gov.tr/?komut=ihale&id=193
Kategori İller Bankası
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 1338, bugun