30/12/2011 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2011/2615 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla, Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2012 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 2. 2011/2628 Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranı ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

 3. 2011/2629 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2012 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

 4. Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Millî Eğitim ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 5. Gaziantep İl Müftülüğüne, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BAKKAL’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 6. 2011/2504 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 7. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 8. Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 9. Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 10. 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

 11. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı

 12. Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2011/1)

 13. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 6)

 14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)

 15. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 16. Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 17. a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 18. - Çeşitli İlânlar

 19. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 20. 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.

 21. 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, 6261 sayılı 2010Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.

 22. 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Yönetmelikler yayımlanmıştır.