16/12/2011 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 2. Milli Eğitim Bakanlığına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 3. Yönetmelik

 4. Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği

 5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 6. Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 8. Süleyman Şah Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 9. 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

 10. 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

 11. 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

 12. 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

 13. Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 14. Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 15. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89)

 16. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/11/2011 Tarihli ve 6622 Sayılı Kararı

 17. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/11/2011 Tarihli ve 6624 Sayılı Kararı

 18. - Çeşitli İlânlar

 19. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri