9/04/2011 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 6224 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 2. 2011/1567 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 3. 2011/1487 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 4. 2011/1489 Çanakkale İli, Fevzipaşa, Kemalpaşa ve Namıkkemal Mahallelerinde Yer Alan bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkındaki 2007/12428 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 5. 2011/1490 Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Beydağı Yamacı Kentsel Dönüşüm Alanı İçinde Kalması Nedeniyle Malatya Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 6. 2011/1491 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Eskişehir Seyitgazi Müzesi Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

 7. 2011/1502 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

 8. 2011/1513 Rize İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 9. 2011/1514 Diyarbakır Kuzeybatı Çevre Yolu ile Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu Üzerindeki Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 10. 2011/1518 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

 11. 2011/1524 Dış Ticaret Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Birer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 12. 2011/1527 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Sivas İlinde Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (6) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 13. 2011/1543 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 14. 2011/1554 Valilikler Bünyesinde Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 15. 2011/1555 Selçuk Üniversitesi Bünyesinde Yer Alan Seydişehir Mühendislik Fakültesinin Adının Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 16. 2011/1557 Denizcilik Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan (10) Adet Gemi Sicil Dairesinin Kaldırılması ve Bunların Yerine (10) Adet Gemi Sicil Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 17. 2011/1558 Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Kurulan İzmit Liman Başkanlığının Adının, Kocaeli Liman Başkanlığı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 18. 2011/1559 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar

 19. 2011/1560 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2011 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

 20. 2011/1572 Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Daire Başkanlığı ile 6 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 21. 2011/1573 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 22. 2011/1574 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 23. Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 24. 2011/1568 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 25. 2011/1569 992 Numaralı Serirî ve Gıdaî Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Maslî Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununa Müteferri Talimatnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeli

 26. Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 27. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 28. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 29. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 30. Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 31. Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 32. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 33. Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 34. Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 35. 18 Yaşını Doldurmayanlara Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumunun Yapılamayacağına İlişkin Uyarı Yazılarının Şekli ve İçeriğine İlişkin Tebliğ

 36. a - Yargı İlânları

 37. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 38. - Çeşitli İlânlar

 39. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri