14/01/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2010/8 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2010 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

 2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 3. Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 4. Selçuk Üniversitesi Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 5. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2010/1)

 6. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi ve Yeni Pay Değerine Göre Kooperatiflerce Yapılması Gerekli Olan İşlemlere İlişkin Tebliğ (No: 2010/2)

 7. a - Yargı İlânları

 8. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 9. - Çeşitli İlânlar

 10. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 11. 14/01/2010 tarihli ve 27462 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de; 2009/15753 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması" ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanına Erişimi Projesi Ek Kredi II" ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşması ve Ek Mektuplar yayımlanmıştır.

 12. 14/01/2010 tarihli ve 27462 sayılı 2.mükerrer Resmî Gazete'de; 2010 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.